<
Nasledujúce platí pre nižšie uvedené podmienky pre KasinoSlovenske.com:
Návštevou Webstránky súhlasíte s týmito podmienkami:
>

Nasledujúce platí pre nižšie uvedené podmienky pre KasinoSlovenske.com:

 • Akékoľvek použitie “Webstránka” sa vzťahuje na www.KasinoSlovenske.com
 • Akékoľvek a všetky použitia výrazov “My”, “Nás” a “Naše” v týchto podmienkach sa vzťahujú na KasinoSlovenske.com.
 • Akékoľvek a všetky použitia výrazu “vy” sa vzťahujú na osoby, ktoré navštívia Webstránku, a na tie isté osoby, ktoré prispievajú obsahom na webovej stránke.
 • Akékoľvek a všetky použitia výrazu “Dohoda” sa vzťahujú na všetky podmienky a upozornenia uvedené v tomto dokumente.

Používanie Webstránky a prístup na ňu sa Vám ponúka na základe Vášho súhlasu so “Dohody” bez akýchkoľvek zmien. Návštevou a používaním tejto Webtránky súhlasíte so záväzkami a obmedzeniami tejto Dohody. 

Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali Dohodu, pretože akékoľvek používanie tejto Webstránky predstavuje úplne dodržiavanie Dohody.

Ak nemôžete súhlasiť s touto Dohodou v plnom rozsahu, odporúčame Vám opustiť Webstránku. Ak nesúhlasíte s plnou váhou zmluvných podmienok, nie ste oprávnení používať túto Webstránku. 

Vyhradzujeme si plné právo vykonať akékoľvek zmeny, úpravy a doplnenia v Dohode, ktoré považujeme za vhodné. Tieto zmeny môžeme vykonať podľa nášho uváženia bez toho, aby sme o nich museli informovať ktoréhokoľvek používateľa Webstránky. Pokračovanie v používaní Webstránky sa po akýchkoľvek takýchto diskrečných zmenách bude považovať za súhlas s novou Dohodou.

Prijatie a dodržiavanie tejto Dohody je jedinou podmienkou, za ktorej sa Vám sprístupňuje prístup a používanie Webstránky.

 1. Všetok obsah zverejnený na tejto Webstránke slúži len na informačné účely. Nezodpovedáme za výsledok akýchkoľvek činností na základe toho, čo ste si prečítali na tejto Webstránke. To zahŕňa aj obsah, ktorý sme zaslali prostredníctvom e-mailového marketingu.
 2. Nie sme online ani mobilná hazardná prevádzka, a preto neprijímame ani nesprostredkúvame finančné  transakcie týkajúce sa uzatvárania stávok alebo stávok!
 3. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Webstránku (ani žiadnu jej časť) na nezákonné činnosti a súhlasíte s tým, že ju budete používať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi. Odstrániť všetky nároky, straty, škody, záväzky, náklady a výdavky (vrátane poplatkov a výdavkov) tretích strán, ktoré súvisia s akýmkoľvek porušením týchto podmienok z Vašej strany z nich vyplývajú. 
 4. Súhlasíte s tým, že na Webstránku (ani na žiadny z jej súvisiacich serverov a služieb) nebudete nahrávať ani prostredníctvom nej prenášať žiadne počítačové vírusy, makrovírusy, trójske kone, červy ani nič iné, čo by bolo určené na narušenie, prerušenie alebo narušenia bežných prevádzkových postupov počítača, počítačovej siete alebo mobilného zariadenia (zariadení).
 5. Nebudete vytvárať a zverejňovať hypertextové prepojenie na žiadnu časť Webstránky ani sa pokúšať o neoprávnený prístup k akejkoľvek časti alebo komponente Webstránky.
 6. Prostredníctvom Webstránky nebudete nahrávať ani prenášať žiadny obsah, ktorý My alebo ktorýkoľvek z našich používateľov môže považovať za urážlivý, neslušný, nevhodný alebo obscénny. To zahŕňa obsah, ktorý môže spôsobiť nepríjemnosti, nepohodlie alebo zbytočné obavy. Vyhradzujeme si právo odstrániť takýto obsah bez oznámenia alebo vysvetlenia.
 7. Nezaručujeme, že Webstránka bude bez chýb, porúch alebo že bude fungovať bez prerušenia. Všetok obsah je poskytovaný v stave, v akom “je”, a v stave, v akom “je k dispozícii”. Okrem toho preberáte plnú zodpovednosť za kroky, ktoré vykonáte v dôsledku informačného obsahu nachádzajúceho sa na Webstránke. Jediným prostriedkom nápravy, ktorý máte v prípade straty alebo nespokojnosti na základe Webstránky, je prestať používať Webstránku. Nebudeme Vám zodpovedať za žiadnu náhradu vrátane nepriamych, následných, exemplárnych, náhodných alebo represívnych škôd vrátane ušlého zisku.
 8. V snahe poskytnúť našim používateľom vyššiu hodnotu môžeme poskytovať odkazy na iné Webstránky alebo zdroje. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za dostupnosť takýchto externých webových stránok alebo zdrojov, neschvaľujeme ich a nie sme priamo ani nepriamo zodpovední za postupy ochrany osobných údajov alebo obsah (vrátane zavádzajúceho alebo hanlivého obsahu) takýchto webových stránok, vrátane (bez obmedzenia) akejkoľvek reklamy, produktov, alebo iných materiálov alebo služieb na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch z nich dostupných, ani za žiadne škody, straty alebo tretné činy spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto externých webových stránkach alebo zdrojoch v súvislosti s nimi.
 9. Všetci inzerenti na našich stránkach a my sami sme viazaní kódexmi praxe zavedenými o zákone o licenciách a reklame v oblasti hazardných hier z roku 2014. Nižšie uvádzame zhrnutie primárnych cieľov:
 • Zabrániť tomu, aby hazardné hry boli zdrojom trestnej činnosti a/alebo výtržností alebo aby boli spojené s trestnou činnosťou alebo výtržnosťami a/alebo aby sa využívali na podporu trestnej činnosti;
 • Zabezpečiť, aby sa hazardné hry vykonávali spravodlivým a otvoreným spôsobom, a
 • Chrániť deti a iné zraniteľné osoby pred poškodením a/alebo zneužitím hazardnými hrami.
 1.  Vždy budeme brať do úvahy uvedené ciele licencií a vždy budeme konať spôsobom, ktorý je v súlade s uvedenými cieľmi licencií.
 2. Upozorňujeme, že odoslaním obsahu na túto Webstránku prostredníctvom elektronickej pošty, príspevkov na tejto Webstránke alebo inak, vrátane akýchkoľvek recenzií stránok kasína, otázok, fotografií alebo videí, komentárov, návrhov, nápadov a podobne obsiahnutých v akýchkoľvek podaniach (ďalej len “podania”), udeľujete spoločnosti KasinoSlovenske.com nevýhradné, bezodplatné, trvalé, prevoditeľné, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo (a) používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, distribuovať, publikovať, vytvárať odvodené diela a verejne zobrazovať a predvádzať takéto Príspevky na celom svete v akýchkoľvek médiách, ktoré sú teraz známe alebo budú vytvorené; a (b) používať meno, ktoré ste zaslali v súvislosti s takýmto príspevkom. Beriete na vedomie, že KasinoSlovenske.com sa môže rozhodnúť uviesť Vaše komentáre alebo recenzie podľa nášho uváženia.
 3. KasinoSlovenske.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek vyjadrené alebo naznačené nesprávne informácie. Hoci sa snažíme, aby na našej Webstránke neboli chyby alebo opomenutia, KasinoSlovenske.com neposkytuje žiadnu záruku za správnosť poskytnutých informácií a informácií na webových stránkach tretích strán, na ktoré sa odkazuje a ktoré sa odkazuje a ktoré sú prepojené s našou Webstránkou.
 4. Všetky materiály a odkazy na tejto Webstránke používate na vlastné riziko. KasinoSlovenske.com vrátane nášho tímu nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené priamo alebo nepriamo z materiálov na tejto Webstránke.
 5. Je Vašou povinnosťou overiť si, či sú online hazardné hry povolené v krajine, v ktorej máte bydlisko, a či spĺňate minimálny vek na hranie a čítanie obsahu tejto Webstránky. Je tiež Vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ste dodržiavali zákony o hazardných hrách, ktoré ukladá krajina, štát a mesto Vášho bydliska.
 6. Všetok obsah zverejnený na KasinoSlovenske.com je chránený autorskými právami, nezákonné používanie, šírenie a kopírovanie našich materiálov je porušením autorských práv a/alebo zákonov o ochranných známkach.

Posledná aktualizácia: 30. januára 2020